PROJECTE POSTEMERGÈNCIES UGANDA

Sobre el projecte

Resultats dels projectes de post-emergències a Uganda

Durant l’any 2022 Apotecaris Solidaris ha desenvolupat dos projectes de post emergències a Uganda amb l’objectiu comú d’enfortir l’accés a la salut de la població refugiada urbana a Kampala. L’import total dels dos projectes és de 90.000 Euros (60.000 Euros finançats per la Direcció General de Cooperació del Govern Balear i 30.000 Euros finançats pel Fons Mallorquí de Solidaritat).

Uganda té una llarga història d’acolliment de població refugiada i actualment es troba entre els països amb major volum d’acolliments del món. El país alberga actualment al major número de població refugiada de la seva història i ocupa el tercer lloc a nivell mundial. Aquesta tendència d’arribades està incrementant-se i, en conseqüència, Uganda està afrontat desafiaments humanitaris, econòmics, polítics i socioculturals estructurals. A tot això, es va sumar l’any 2020, la irrupció de la pandèmia del COVID-19, agreujant encara més la complexa situació que enfronta el país.

En aquest context de crisi humanitària prolongada, el projecte pretén enfortir l’accés a la salut per a la població refugiada urbana de Kampala, en el marc del Programa de Salut Urbana. La intervenció s’articula en dos resultats esperats:

Resultat 1: El programa de Salut Urbà de Kampala ha enfortit la seva capacitat operativa i cobertura sanitària per a respondre a les necessitats sanitàries més urgents de la població refugiada urbana de Kampala.

Resultat 2: Prevenció comunitària en salut per a orientar a la població urbana cap a recursos sanitaris disponibles, desmuntar rumorologies i promoure pràctiques corresponsables en un context de pandèmia per COVID-19.

El projecte té un termini d’execució de 12 mesos, fins avui aquests són alguns dels assoliments dels dos projectes.

El primer resultat esperat tenia com a objectiu millorar la capacitat operativa i la cobertura sanitària com a resposta a les necessitats més urgents de la població refugiada urbana de Kampala. Per a aquest resultat s’ha realitzat l’adquisició i subministrament de medicaments específics, així com la selecció d’un proveïdor seguint el criteri de pertinència amb la finalitat de reforçar i aprovisionar de medicaments a la població refugiada en el marc del Programa de Salut Urbà de Kampala. Això ha garantit el subministrament de medicació per a l’atenció de 332 pacients, sent el 58% dones i un 70% persones adultes d’entre 18 i 60 anys.

D’altra banda i com a resposta a l’augment en la demanda de proves diagnòstiques a causa del col·lapse sanitari per les restriccions imposades per a la contenció enfront del COVID-19, es va fer necessari donar un suport addicional per a no interrompre la prestació de servei en casos de pacients amb malalties cròniques molt avançades en el marc del programa de Salut Urbana de Kampala sent l’AHA la facilitadora de la realització d’aquestes proves, anàlisis i diagnòstics.

Fins avui, un total de 1.472 de població refugiada urbana i de sol·licitants d’asil han estat atesos en els centres d’accés a la salut per a persones refugiades de l’AHA, el 96% dels quals, és població refugiada.

En relació a la realització de proves, anàlisis i diagnòstics, podem assenyalar que han estat ateses un total de 198 persones de la població refugiada urbana de Kampala amb exàmens no gratuïts en hospitals governamentals de les quals, el 56% són dones i un 75% persones adultes d’entre 18 i 60 anys.

Per consegüent, el projecte ha permès enfortir la capacitat operativa i la cobertura sanitària del programa de Salut Urbà de Kampala com a resposta a les necessitats sanitàries més urgents de la població refugiada urbana de Kampala.

El segon resultat esperat tenia com a objectiu promoure la prevenció en salut comunitària per a orientar a la població refugiada urbana.

Per a aquest resultat, estava prevista l’articulació d’una campanya de promoció de l’accés a la salut entorn de la prevenció del COVID-19 i campanya de vacunació d’aquest; i, d’altra banda, generar espais de diàlegs comunitaris amb la realització de diverses sessions i la participació de 45 integrants de la xarxa comunitària de diversos districtes de Kampala, representants de la població refugiada urbana d’aquesta.

Fins avui han estat sensibilitzades 198 persones de població refugiada urbana a les quals se’ls ha dotat d’assistència integral amb el suport actiu de les persones líders de la comunitat. La meta era arribar a 150, per la qual cosa el grau de compliment del resultat s’eleva al 132%. El 59% de les persones sensibilitzades són dones i un 68% d’edats compreses entre els 18 i 60 anys. Cal destacar que com a resultat d’aquestes sessions de conscienciació, 1.487 persones refugiades han rebut la vacuna del COVID-19.

Pel que fa als espais de diàleg, han participat 51 representants de la xarxa comunitària, elevant el grau de compliment al 113%. Dels quals, el 58% són dones.

Per consegüent, el projecte ha permès promoure la prevenció comunitària en salut, amb mecanismes de sensibilització i generar consciència en el desenvolupament de bones pràctiques de corresponsabilitat en un context de pandèmia per COVID-19.

  • El projecte ha tingut una repercussió directa en el descens de les taxes de mortalitat i morbiditat de la població menor de 5 anys i de dones embarassades, a través del lliurament de medicaments (principalment antipalúdics), els equipaments mèdics i les mosquiteres, així com mitjançant la realització de brigades mèdiques mòbils.
  • S’ha avançat en la protecció de les dones supervivents de VBG (violència basada en gènere) sensibilitzant a la població i proporcionant una resposta especialitzada a les seves necessitats.
  • S’ha format a líders comunitàries (dones), promotores de salut i membres de Comitès de Pau i Resolució de Conflictes, els quals que realitzen una important labor en la prevenció de malalties i en la identificació casos de VBG.

 

 

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)