Política de privacitat

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web situat en l’adreça d’Internet www.apotecarissolidaris.org

Titular de la pàgina web.

Denominació social: APOTECARIS SOLIDARIS

CIF/NIF: G07716830

Domicili: AVDA. 16 DE JULIO, 21-23 07009 PALMA DE MALLORCA, BALEARES

Adreça de correu electrònic: info@apotecarissolidaris.org

Telèfon: 971432873

Activitat: Associació

Condicions d’ús:

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per APOTECARIS SOLIDARIS, s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei i ús:

 1. L’usuari assumeix les presents condicions generals d’ús i servei de la pàgina webwww.apotecarissolidaris.org. Si l’usuari no accepta les presents condicions, no podrà fer ús dels serveis i continguts de la pàgina web www. apotecarissolidaris.org.
 2. Les presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.apotecarissolidaris.org La utilització d’aquesta web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació en aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.
 3. A través de la pàgina web, www.apotecarissolidaris.org es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i diversos serveis.
 4. L’usuari ha de ser major d’edat per a utilitzar els serveis de la web www.apotecarissolidaris.org. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els Serveis de la Web www.apotecarissolidaris.org sota la supervisió d’un progenitor o un tutor legal.
 5. L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www. apotecarissolidaris.org. Aquest ús ha de realitzar-se de conformitat amb la Llei, els bons costums, l’ordre públic i amb el que es disposa en les presents condicions generals.
 6. Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. No obstant això, APOTECARIS SOLIDARIS condiciona la utilització d’alguns dels serveis, oferts en la web al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, en el seu cas, el regulin.

 

 1. L’usuari assumeix l’obligació de no realitzar cap actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar els continguts, els serveis i/o impedir un normal gaudi de la pàgina web www.apotecarissolidaris.org per altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’usuari es compromet a:

No realitzar cap acció que pugui afectar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la web.

No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus o codi que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari i/o de qualsevol proveïdor de l’entitat.

Modificacions.

L’entitat es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment les presents condicions a causa de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació que afectin la prestació del servei i/o aspectes connexos a això. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment en qualsevol moment la presentació i configuració de la web.

Enllaços amb tercers.

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

 

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta.

Notificacions.

A l’efecte de les presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@apotecarissolidaris.org. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportats per aquest últim en registrarse en la pàgina web www.apotecarissolidaris.org L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

Legislació aplicable

Les relacions establertes entre el titular de la pàgina web i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals competents. En el cas que l’usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons el que es preveu en la normativa de consumidors vigent.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

Qui és responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: APOTECARIS SOLIDARIS, NIF/CIF: G07716830, Adreça: AVDA. 16 DE JULIO, 21 -23, CP: 07009, PALMA DE MALLORCA, Telèfon: 971432873, Email: info@apotecarissolidaris.org.

Quines dades tractem?

En APOTECARIS SOLIDARIS tractem les dades personals facilitades per vostè a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web, les dades personals derivades de la prestació o contractació dels nostres serveis o productes i/o les dades personals derivades de la relació comercial que vostè manté amb nosaltres. A més, tractem les dades personals generades en el context de la seva activitat en la nostra pàgina web, dins de la categoria de la qual s’inclouen les seves dades de navegació obtinguts a través de la pàgina web.

És important per a nosaltres mantenir el registre de les seves dades personals actualitzat. Vostè té l’obligació de mantenir-nos informats de qualsevol canvi o error en les seves dades personals tan aviat com sigui possible posant-se en contacte amb nosaltres en el correu electrònic: info@apotecarissolidaris.org.

Amb quina finalitat tractem les seves dades de caràcter personal?

Finalitat: APOTECARIS SOLIDARIS podrà tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

– Gestió i manteniment dels serveis proporcionats a través de la pàgina web.

-Gestió i atenció de les consultes i sol·licituds d’informació realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte. L’adreça de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporciona a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzats exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.

– Compliment de les obligacions legals aplicables.

-Enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius, així com publicitat dels nostres serveis i productes.

– Gestió de la contractació dels nostres serveis i/o productes.

– Gestió de les sol·licituds d’informació o sol·licituds de pressupostos dels nostres serveis o productes.

– Registre en l’àrea d’usuaris.

– Gestió de la participació en activitats i concursos organitzats per l’entitat.

-En cas d’haver-ho consentit i amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos les seves dades personals poden ser utilitzats per a elaborar un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Conservem les seves dades de caràcter personal en els nostres sistemes i arxius el temps necessari per a dur a terme els fins del tractament, i per a complir amb el que es disposa en la legislació aplicable. Es conservaran les seves dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. El període de conservació de les dades personals variarà en funció dels fins del tractament i amb caràcter general

-Les dades personals que ens proporciona per a participar en les nostres activitats i concursos es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

Les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a les finalitats indicades, i, en qualsevol cas, durant els terminis legals i el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Seguretat de les dades.

Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, assegurant la integritat i confidencialitat d’aquests. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de forma regular l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TU, l’estat de la tècnica d’acord amb els estàndards i pràctiques actuals, el cost de l’aplicació i la naturalesa, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Legitimació: La legitimació per a tractar les seves dades de caràcter personal està basada en:

-L’execució i manteniment d’una relació contractual i comercial amb vostè, com, per exemple la contractació de productes i serveis de l’entitat, gestió i sol·licitud de pressupostos dels productes i/o serveis de l’entitat, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El seu consentiment exprés per a una o diverses finalitats, com per exemple l’enviament de comunicacions publicitàries o butlletins informatius propis o de tercers, gestió d’enviaments de curriculum vitae, participació en la borsa de treball, tot això de conformitat amb el que es disposa l’article 6.1.A del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El compliment de diferents obligacions legals, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.1.C del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

– La satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per exemple, per motius de seguretat, per a millorar els nostres serveis i o per a gestionar les seves sol·licituds o consultes.

Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc de la web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les seves dades de caràcter personal.

Les dades personals sol·licitades en els formularis de la pàgina web són, amb caràcter general, obligatoris ( tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades personals sol·licitades, o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les mateixes.

Existeix l’obligació de facilitar les seves dades de caràcter personal en els supòsits de contractació d’un servei o producte, i/o en aquells supòsits de sol·licitud de pressupostos o ofertes.

L’enviament de comunicacions publicitàries, newsletter o butlletins informatius dels nostres productes i serveis està basat en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la relació contractual o comercial que vostè manté amb nosaltres.

Si vostè ens ha autoritzat a enviar publicitat dels nostres serveis i productes, les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzats per a gestionar l’enviament d’ofertes publicitàries i butlletins informatius a través de mitjans electrònics. En aquests casos resulta d’aplicació el que es disposa en els art. 20 i 21 de la llei 34 /2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat per mitjans electrònics.

En cas que hagi marcat l’opció de rebre publicitat, o si s’ha subscrit al nostre newsletter o butlletí informatiu, vostè pot cancel·lar aquesta opció en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Destinataris: Amb caràcter general, les seves dades de caràcter personal no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això, l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. L’informem que pot sol·licitar la relació completa dels destinataris que podran rebre les seves dades personals com a encarregats de tractament o com tercers receptors per transferència en el correu electrònic: info@apotecarissolidaris.org.A més de l’anterior, l’entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi, d’acord amb la legislació vigent.

 

– Transferències internacionals de dades:

 

Per a dur a terme les activitats de tractament de dades detallades anteriorment, podem transferir les dades a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), i emmagatzemar aquestes dades en bases de dades físiques o digitals gestionades per entitats que actuïn en el nostre nom. La gestió de bases de dades i el tractament de les dades es limiten als fins del tractament, i es duen a terme segons les lleis i normatives vigents en matèria de protecció de dades. En cas que les dades s’enviïn fora del EEE, l’empresa utilitzarà mesures contractuals adequades per a garantir la protecció de les dades, que poden incloure, entre altres, contractes basats en les clàusules estàndard de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea aplicables a l’enviament de dades personals fora del EEE.

 

Quins drets té vostè quant al tractament de les seves dades personals?

Drets: Vostè té dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, vostè pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, vostè pot dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), APOTECARIS SOLIDARIS en AVDA. 16 DE JULIO, 21-23, CP: 07009, PALMA DE MALLORCA o a l’email info@apotecarissolidaris.org. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

Vostè accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptats durant la navegació en la pàgina web i/o proporcionats mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’entitat.

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservats en els fitxers titularitat de APOTECARIS SOLIDARIS fins i tot una vegada finalitzades les relacions comercials formalitzades a través de la pàgina web de l’entitat, exclusivament per als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d’autoritats administratives o judicials.

Ús de xarxes socials.

Quan vostè interactua amb la nostra pàgina web a través de diverses xarxes socials, com quan es connecta o ens segueix o comparteix el nostre contingut en xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o altres), podem rebre informació procedent d’aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el seu perfil, ANEU d’usuari associada al seu compte en les xarxes socials, i qualsevol altra informació pública que vostè permeti compartir amb tercers en la xarxa social.

L’entitat utilitza les xarxes socials amb la finalitat d’informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i es vulgui donar publicitat, però en cap moment obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que interactuin en elles, tret que hi hagi autorització expressa.

Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia xarxa social i no són incorporats a cap sistema de tractament.

Les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat que vostè està obligat a tenir en compte i a observar el seu compliment si fa ús d’elles.

AVISO LEGAL

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se pone a disposición de los usuarios y visitantes la información legal relativa a la Entidad propietaria del sitio web ubicado en la dirección de Internet www.apotecarissolidaris.org

 

TITULAR DE LA PÁGINA WEB

Denominación social: APOTECARIS SOLIDARIS

CIF: G07716830

Domicilio: AVDA. 16 DE JULIO, 21-23 07009 PALMA DE MALLORCA, BALEARES

Dirección de correo electrónico: info@apotecarissolidaris.org

Teléfono: 971432873

Actividad: ASOCIACION

 

Para navegar en esta página web como visitante o para registrarse y poder acceder a los servicios ofrecidos por www.apotecarissolidaris.org, se deberán aceptar las siguientes condiciones de servicio y uso de la página web:

 

 1. A) El usuario y/o cliente asume las presentes condiciones generales de servicio. 
 2. B) Si el usuario y/o cliente no aceptan las presentes condiciones, no pueden hacer uso de esta página web, ni acceder a los servicios que ofrece APOTECARIS SOLIDARIS.

 

USO CORRECTO DE LA PÁGINA WEB

 1. a) Las presentes Condiciones de Uso regulan el acceso y utilización de la página web www.apotecarissolidaris.org La utilización de esta Web le atribuye la condición de usuario desde el acceso e inicio de la  navegación por la misma. Desde el momento de acceso a cualquiera de sus contenidos el usuario acepta de manera expresa las presentes condiciones generales. El usuario acepta las condiciones particulares aplicables de los diferentes servicios que oferta la entidad en la web a la que accede.

 

 1. b) A través de la página web, www.apotecarissolidaris.org facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversa información y servicios.

 

 1. c) El Usuario se compromete a utilizar la página web de conformidad con la Ley y con lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales

 

 1. d) Con carácter general, para la prestación de los servicios y el acceso a la información de la página web, no se exige la previa suscripción o registro de los Usuarios. No obstante, APOTECARIS SOLIDARIS condiciona la utilización de algunos de los Servicios, ofertados en la Web, a la previa cumplimentación del correspondiente registro o formulario de recogida de datos de carácter personal del Usuario. El citado registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en las Condiciones Particulares que, en su caso, lo regulen.

 

 1. e) El usuario se obliga a realizar un uso adecuado de los contenidos y servicios de la página web www.apotecarissolidaris.org.

 

 1. f) No introducir, almacenar o difundir cualquier información o material que atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente.

 

 1. g) Se prohíbe de manera expresa cualquier actuación que pueda dañar, inutilizar, hacer inaccesibles o deteriorar la página web, sus contenidos o sus servicios o impedir un normal disfrute de la misma por otros Usuarios.

 

 1. h) El Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos de carácter personal, programas o documentos electrónicos que se encuentren en la Web.

 

 1. i) El usuario se obliga a no introducir, almacenar o difundir ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en la página web, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de la entidad, de cualquier otro usuario, de los proveedores o en general de cualquier tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de los mismos.

 

 1. j) No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través de la web.

No utilizar contenidos y en particular información obtenida a través de la Web para remitir publicidad o enviar mensajes con datos personales de terceros.

 

 1. k) Se prohíbe cualquier acción que implique destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de la entidad, sus proveedores o terceros.

 

 1. l) Está prohibida cualquier acción que conlleve la infracción de los derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos de terceros, y en general está prohibido de manera expresa el uso de cualquier contenido del cual no sea titular el usuario.

 

 1. m) El usuario tiene prohibido realizar prácticas o actos de ‘spam’ en el uso o como consecuencia del uso de la Web o de las informaciones y servicios con fines de venta u otros de naturaleza comercial, a una pluralidad de personas sin que medie su previa solicitud o consentimiento, ni cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una pluralidad de personas. Tiene prohibido asimismo enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos, y utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través de la Web.

 

 1. n) La entidad se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de acción legal contra aquellos que infrinjan las obligaciones asumidas.

 

MODIFICACIONES

La entidad se reserva el derecho a modificar, unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso las presentes condiciones. En estos casos se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible. De igual modo, se reserva el derecho a modificar, unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y configuración de la Web.

 

ENLACES CON TERCEROS

El presente Aviso Legal se refiere únicamente a la página web y contenidos de la entidad, y no se aplica a los enlaces o a las páginas web de terceros accesibles a través de la página web. La entidad no es responsable del contenido de ninguna de las páginas web de destino de un enlace, ni de ningún enlace incluido en una página web a la que se llegue desde la web de la entidad.

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos de la página Web son titularidad exclusiva de la entidad y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen en la página web. Así mismo los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en la página Web están protegidos por la Ley de propiedad intelectual e industrial. Corresponde a la entidad el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la propiedad intelectual mencionada, en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública. El usuario tiene prohibido cualquier uso no consentido total o parcial de cualquiera de los contenidos de la página web que integran los derechos de propiedad intelectual o industrial de la entidad sobre la página y/o sus contenidos.

La entidad se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de acción legal contra cualquier usuario que realice una acción que implique reproducción, distribución, comercialización, transformación y, en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de la página Web y que constituya una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la misma.

 

NOTIFICACIONES

 

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, y para cualquier comunicación que sea precisa entre la entidad y el Usuario, éste último deberá hacer uso del correo electrónico info@apotecarissolidaris.org. Las comunicaciones de la entidad al Usuario se realizarán conforme a los datos de carácter personal aportados por este último al registrarse en la página web www.apotecarissolidaris.org El Usuario acepta expresamente y para todas las comunicaciones relacionadas con la utilización de la página web y/o la contratación de los servicios ofertados en la misma, la utilización del correo electrónico como procedimiento válido para la remisión de estas comunicaciones.

 

LEGISLACIÓN APLICABLE SUMISIÓN A FUERO

 

Las presentes condiciones se regirán por la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto en este contrato en materia de interpretación, validez y ejecución. Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones contractuales.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le facilita la siguiente información del tratamiento de sus datos de carácter personal:

RESPONSABLE: APOTECARIS SOLIDARIS. NIF/CIF: G07716830. Dirección: AVDA. 16 DE JULIO, 21-23, C.P.: 07009 PALMA DE MALLORCA. Teléfono: 971432873. Email: info@apotecarissolidaris.org. Delegado de Protección de Datos: Contacto: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALIDAD: En APOTECARIS SOLIDARIS tratamos la información que nos facilita con el fin de prestar los servicios y/o vender los productos contratados por usted a través de nuestra web. Además de gestionar el envío de información y prospección comercial. Con el fin de poder ofrecerle servicios de acuerdo con sus intereses, elaboraremos un perfil comercial, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación comercial y no se solicite su supresión, durante un plazo de 5 años a partir de la última contratación y/o compra efectuada por usted. En cualquier caso, sus datos de carácter personal serán conservados mientras sean útiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

LEGITIMACIÓN: El tratamiento de sus datos de carácter personal está basado en la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, en cualquier caso usted ha dado su consentimiento para tratar sus datos de carácter personal con uno o varios fines específicos, de conformidad con lo dispuesto en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD). Resulta de aplicación la Ley de Servicios de Sociedad de la Información 34/2002, artículos 20 y 21, para el envío de ofertas comerciales mediante telecomunicaciones. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione el contrato de adquisición de producto y/o prestación de servicio. Existe la obligación de facilitar los datos de carácter personal o, en caso contrario, no se puede prestar el servicio y/o vender el producto y/o facilitar la oferta solicitada y gestionar el envío de información comercial.

DESTINATARIOS: Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a la Entidad, salvo obligación legal. No obstante le informamos que terceros proveedores pueden tener acceso a sus datos personales, en calidad de encargados de tratamiento, en el marco de la prestación de un servicio para la Entidad Responsable del Tratamiento. Además de lo anterior, la Entidad podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para atender sus obligaciones ante las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente. No hay previsión de transferencia de datos a terceros países. No se toman decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables.

DERECHOS: Las personas interesadas tienen derecho a obtener el acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Asimismo, y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso su información personal dejará de tratarse, para aquellas finalidades respecto de las que haya manifestado su oposición. Cuando sea técnicamente posible, el interesado puede solicitar la portabilidad de sus datos a otro Responsable del Tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, los interesados pueden dirigirse por correo postal, adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI), a la Dirección de APOTECARIS SOLIDARIS.

Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección Datos (www.agpd.es). Procedencia de los Datos de Carácter Personal: el propio interesado.

 

1.2. El cliente acepta expresamente la inclusión de los datos de carácter personal recabados durante la navegación en la página web o proporcionados mediante la cumplimentación de cualquier formulario, así como los derivados de una posible relación comercial, en los ficheros automatizados de datos de carácter personal referidos en el apartado primero. Durante el proceso de recogida de datos y en cada lugar de la Web en el que se soliciten datos de carácter personal, el cliente será informado, ya sea mediante un hipervínculo, ya sea mediante la inclusión de las menciones oportunas en el propio formulario, del carácter obligatorio o no de recogida de tales datos de carácter personal. A todo cliente que decide registrarse en la página web de nuestra empresa le solicitamos los datos de carácter personal necesarios para los fines del servicio solicitado, que no es otro que es la prestación de los servicios y/o venta de productos ofertados en la Web.

 

1.3. El cliente/usuario puede ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado anterior, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679, y en particular los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y decisiones individuales automatizadas, siempre que resultase pertinente. Los derechos referidos en el párrafo precedente pueden ejercitarse por cada cliente a través de un formulario de ejercicios de derechos que nos puede solicitar por correo electrónico. La solicitud escrita y firmada puede enviarla por correo postal a la siguiente dirección: APOTECARIS SOLIDARIS, con domicilio en AVDA. 16 DE JULIO, 21-23 07009 PALMA DE MALLORCA, BALEARES adjuntando en ambos casos fotocopia del DNI del cliente.

 

1.4. APOTECARIS SOLIDARIS  informa que, si un CLIENTE quiere registrarse en la Web, se le van a pedir toda una serie de datos de carácter personal  cuya cumplimentación resulta obligatoria. Por tanto, si no se aportan/cumplimentan estos datos de carácter personal no tendrá lugar el alta en la página web de APOTECARIS SOLIDARIS. Será obligación de todos los usuarios/clientes garantizar que la información que se aporte sea exacta y que esté actualizada. En los formularios de Registro, donde se recaben datos de carácter personal, se señalan los distintos campos cuya cumplimentación es necesaria para realizar el registro correspondiente.

 

1.5. El tratamiento automatizado de los datos de carácter personal recogidos como consecuencia de la solicitud, utilización, contratación de cualquier producto o servicio o de cualquier transacción u operación realizada a través de esta página web tiene como finalidad principal el mantenimiento de la relación contractual con el titular de la página web.

 

1.6. Usted autoriza el envío de publicidad de nuestros servicios y productos. Sus datos de carácter personal pueden ser utilizados para gestionar el envío de publicidad a través de medios tradicionales o electrónicos. Las direcciones de correo electrónico y los datos de carácter personal que usted nos proporcione a través del formulario de contacto de la página web serán utilizados exclusivamente para atender las consultas que nos plantee por este medio. Resulta de aplicación lo dispuesto en los art 22.1 y 22.2 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico que se modifica en virtud del art. 4 del Real Decreto-Ley 13/2012, respecto al uso y tratamiento de sus datos de carácter personal con el fin de gestionar el envío de publicidad.

 

1.7. La entidad garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal de los usuarios. No obstante, la Empresa y/o Entidad revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso. Los datos de carácter personal pueden ser conservados en los ficheros titularidad de APOTECARIS SOLIDARIS incluso una vez finalizadas las relaciones formalizadas a través de la página web de la empresa, exclusivamente a los fines indicados anteriormente y, en todo caso, durante los plazos legalmente establecidos, a disposición de  autoridades administrativas o judiciales.

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

La entidad APOTECARIS SOLIDARIS, con NIF/CIF: G07716830, domicilio en la AVDA. 16 DE JULIO, 21-23 07009 PALMA DE MALLORCA, BALEARES, dirección de correo electrónico: info@apotecarissolidaris.org y web: www.apotecarissolidaris.org le informa al usuario de manera expresa que, de conformidad con el art. 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), esta web utiliza ‘cookies’ propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, el usuario acepta de manera expresa el uso que hacemos de las ‘cookies’. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de ‘cookies’ y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su navegador. En caso de bloquear el uso de ‘cookies’ en su navegador, es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles.

 

*Se entienden por Cookies propias: Aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

 

¿Qué es una ‘cookie’?

Una ‘cookie’ es un fichero que se descarga en los sitios web y que determinadas páginas web envían al navegador, y que se almacenan en el terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un teléfono móvil, una tableta, etc. Estos archivos permiten que el sitio web recuerde información sobre su visita, como el idioma y las opciones preferidas, lo que le puede permitir recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde su equipo, de esta manera se pretende facilitar su próxima visita y hacer que el sitio resulte más útil al personalizar su contenido.

 

¿Cómo se utilizan las ‘cookies’?

Al navegar por esta página web, el usuario está aceptando que se puedan instalar ‘cookies’ en su terminal y que nos permiten conocer la siguiente información:

 

Información estadística del uso de la web.

– El login del usuario para mantener la sesión activa en la web.

– El formato de la web preferente en el acceso desde dispositivos móviles.

– Las últimas búsquedas realizadas en los servicios de la web y datos de personalización de estos servicios.

– Información sobre los anuncios que se muestran al usuario.

– Información de las encuestas en las que ha participado el usuario.

– Datos de la conexión con las redes sociales para los usuarios que acceden con su usuario de Facebook o Twitter.

 

Tipos de ‘cookies’ utilizadas

Esta web utiliza tanto ‘cookies’ temporales de sesión como ‘cookies’ permanentes. Las ‘cookies’ de sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede a la web, y las ‘cookies’ permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión. Se suelen emplear para almacenar información que sólo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.

 

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las ‘cookies’, el web puede utilizar:

1 ‘Cookies’ técnicas

Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

2 ‘Cookies’ de personalización

Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, la geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde se accede al servicio.

3 ‘Cookies’ publicitarias

Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.

4 ‘Cookies’ de publicidad comportamental

Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

5 ‘Cookies’ de análisis estadísticos

Son aquellas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios web. La información recogida mediante este tipo de ‘cookies’ se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.

6 Cookies de terceros

Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. En algunas páginas web se pueden instalar ‘cookies’ de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. Por ejemplo, servicios estadísticos de Google Analytics y Comscore.

 

La Entidad utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan a continuación:

 

COOKIES DE TERCEROS

 

 • 1P_JAR
 • ANID
 • CONSENT
 • NID
 • OGPC
COOKIES PROPIAS • __utma
 • __utmb
 • __utmc
 • __utmt
 • __utmz
¿Cómo administrar ‘cookies’ en el navegador?

El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las ‘cookies’ instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal.

 

¿Cómo se autoriza a la Entidad para el uso de las cookies de este sitio web?

 

En relación con la utilización de cookies de este sitio web descritos en el apartado anterior, el usuario autoriza y consiente su uso de la siguiente forma: Cuando el usuario accede a cualquier página de la web, verá un aviso donde se indica que la página web de APOTECARIS SOLIDARIS utiliza cookies, pudiendo el usuario aceptar o rechazar el uso de las mismas a través de la configuración de su navegador. Si el usuario no configura su navegador para que las cookies no se activen, al navegar por el sitio web de APOTECARIS SOLIDARIS y utilizar sus servicios, el usuario acepta el uso que se hace de las cookies.

 

¿Cómo se retira el consentimiento para la utilización de las cookies de este sitio Web?

 

El usuario tiene la opción de dejar de aceptar el uso de cookies en cualquier momento a través de su navegador, pudiendo permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador que utiliza en su dispositivo (ordenador, móvil, tablet).

 

Sin la habilitación de las cookies descritas en el cuadro anterior los servicios web indicados no se prestarán.

 

A continuación se indican los enlaces donde se explica cómo llevar a cabo este proceso en los principales navegadores de Internet:

 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835

 

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES

 

Actualización de la Política de Cookies

 

La Entidad APOTECARIS SOLIDARIS actualizará la presente política cuando sea necesario, ya sea porque lo exija una normativa o bien suprima o emplee nuevas cookies. Cualquier modificación de estas condiciones será publicada en este sitio web.

 

A partir del momento en que se ponga en conocimiento y a disposición del usuario las nuevas condiciones mediante la publicación ante dicha, las nuevas políticas de cookies serán de aplicación sustituyendo de forma automática a las anteriormente publicadas.

 

Si tiene dudas acerca de esta política de cookies, puede contactar con la Entidad APOTECARIS SOLIDARIS a través del siguiente correo electrónico info@apotecarissolidaris.org.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)