PROJECTE D’EMERGÈNCIES PER ENFORTIR LA CAPACITAT DE RESPOSTA I PREVENCIÓ DEL SISTEMA DE SALUT LOCAL DE BENI (KIVU NORD) AFECTADA PEL CONFLICTE ARMAT I L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA PER COVID-19

Sobre el projecte

PROJECTE D’EMERGÈNCIES PER ENFORTIR LA CAPACITAT DE RESPOSTA I PREVENCIÓ DEL SISTEMA DE SALUT LOCAL DE BENI (KIVU NORD) AFECTADA PEL CONFLICTE ARMAT I L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA PER COVID-19

El 26 d’abril de 2021 es va notificar a Apotecaris Solidaris  la proposta de resolució relativa a la concessió d’una subvenció per un import de 50.000 € per executar el projecte “Enfortiment de la capacitat de resposta i prevenció del sistema de salut local de Beni (Kivu Nord) afectada pel desplaçament forçós de la població afectada pel conflicte armat i l’emergència sanitària per COVID-19”per la Direcció General de Cooperació del Govern Balear.

 

La República Democràtica de Congo (RDC) continua immersa en una de les situacions humanitàries més complexes i desafiants del món amb múltiples conflictes que afecten diverses parts del seu vast territori, entre elles la part est del país, on es troba la província de Kivu nord, en la qual se situa la ciutat de Beni – àrea d’intervenció de la proposta.

 

La persistència del conflicte i recurrents brots de violència armada s’afegeix la situació de pandèmia per la Covid-19 i, a més, des de fa uns dies, un nou brot de virus epidèmic d’ebola i a la generalització i naturalització de la violència sexual basada en el gènere, el que ha obligat a gran part de la població a fugir de casa seva. Tot i l’existència d’un marc normatiu i polític a escala nacional per donar resposta a aquestes problemàtiques, les institucions, en aquest cas sanitàries, presenten una alta debilitat per donar resposta adequada a la crisi, el que s’explica per la manca d’accés als medicaments , personal sanitari especialitzat o un finançament deficient, entre altres factors.

 

En aquest context de post-emergència on més de 100 mil persones s’han instal·lat a Beni fugint del conflicte armat, la present proposta busca promoure el dret a una vida saludable i lliure de tota violència i té com a objectiu específic reforçar la capacitat de resposta i prevenció del sistema de salut local de Beni (Kivu Nord) per atendre les necessitats de la població més vulnerable (Supervivents de Violència Sexual (SVS) i Violència basada en Gènere (VBG), embarassades, menors de 5 anys, població que viu amb VIH (PVV)) afectada pel desplaçament forçós en un context de post emergència a conseqüència de la violència armada i l’emergència sanitària global per la COVID-19, per així donar resposta a la principal problemàtica identificada per la població participant: la manca d’una resposta holística per millorar el dret a la salut i a una vida lliure de violències en els territoris d’intervenció, agreujada per la crisi crònica i aguda que pateix RDC, on s’ha naturalitzat la violència sexual i les violències contra les dones aconseguint xifres insostenibles.

 

Per a això, s’abordaran dos eixos principals:

 

  1. Enfortiment de les estructures de salut per poder atendre la població a causa de l’increment dels fluxos de PDI i fer front a la manca de medicaments i material sanitari i a la manca d’informació sobre la incidència epidemiològica que impedeixen garantir la continuïtat dels serveis essencials de salut, saturats ja de per si per la Covid-19 i ara l’ebola.
  2. ii) Apoderament d’agents comunitaris per millorar l’exercici de el dret a la salut i a la salut sexual i reproductiva, sensibilitzant la població en situació de major vulnerabilitat.

 

Cal destacar que el projecte atendrà el col·lectiu meta directe titular de drets conformat per un total de 6.024 persones (3.189 dones i 2.835 homes), així com 71.380 persones (35.904 dones i 35.476 homes) com a col·lectiu meta indirecte titular de drets.

 

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)