INFORME FINAL DEL PROJECTE DE POST EMERGÈNCIES DE LA RD CONGO

Sobre el projecte

Apotecaris Solidaris ha finalitzat el Projecte de Post-Emergències a la República Democràtica del Congo (RDC) per garantir els serveis sanitaris gratuïts de la població afectada per l’augment de l’activitat armada i per l’epidèmia d’Ebola. El projecte ha estat aprovat i finançat pel Fons Mallorquí de Cooperació amb un import de 50.000 Euros. Aquest projecte pretén donar una resposta d’urgència a la població desplaçada a la regió de Kamango, RDC (més d’1 milió i mig als camps de refugiats).

Fa gairebé 5 anys que en el territori de Beni a la REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO, es troba subjecta a la inseguretat, els homicidis, violació, la desnutrició, la falta d’accés a serveis de sanejament adequat i l’epidèmia de virus de l’ebola i ara amb l’aparició de la pandèmia de la COVID-19. Totes aquestes circumstàncies han debilitat encara més els ja fràgils serveis de salut, sobrecarregats també pels moviments de població desplaçada per la violència.

Des del començament del projecte a Kamango , les dues àrees de salut objectiu del projecte, Kikura i Njiapanda han vist com la seva població s’enfonsava en el caos.

Aquesta circumstància es deguda a la perpètua inseguretat a la regió des de 2014, on la població ha fugit del centre cap a Uganda. Aquestes últimes àrees són aquelles que acullen més persones civils desplaçades durant la inseguretat i les massacres.

Pel que fa a les dues àrees de salut objectiu del projecte, es va observar una gran quantitat de vulnerabilitats en les dues estructures. Això es degut a que a l’iniciar el projecte la població no creu en les accions desenvolupades i és a mesura que s’executa el projecte que el número de beneficiaris augmenten per si mateixos, quan es difonen els següents missatges: les infermeres cuiden a persones vulnerables com nins i nines de 0 a 59 mesos, atenen a dones embarassades, dones lactants i persones vulnerables desplaçades per la guerra.

La pandèmia de COVID 19 també va causar un efecte traumàtic, a l’inici de la pandèmia les mesures preventives van arribar des de la presidència de Govern de RD del Congo. En aquest moment les activitats quotidianes a les comunitats es van aturar, el tancament d’esglésies, escoles i tot tipus de reunions multitudinàries. Aquesta situació va generar caos i desesperació en la població que continua sent informada sobre l’ebola. Es varen idear estratègies  per a continuar amb les nostres activitats tot i el distanciament social i seguir realitzant els tractament mèdics a més de respondre a les mesures preventives per combatre COVID 19.

Gràcies a tot aquest treball conjunt entre la contrapart local, Apotecaris Solidaris, i al finançament del FONS MALLORQUI DE COOPERACIÓ, es va dur a terme una intervenció de 4 mesos amb l’atenció mèdica a supervivents de violència sexual, a dones embarassades, lactància materna i en edat reproductiva, desplaçats per la guerra i amb desnutrició.

A l’acabar aquesta assistència tenim més clar un mapa de vulnerabilitats que ens permetrà revaluar i treballar encara més per la protecció de la població de Kamango.

Vulnerabilitat vinculada a la situació de desplaçament forçat: la manca de recursos en les comunitats d’acollida condueix a condicions de vida inadequades i deficients. D’una banda, una gran part de la població desplaçada es trobava en edificis públics, en certes escoles, el que va provocar la interrupció de l’any escolar. Una altra part de la població, aquells que tenen familiars o coneguts en les comunitats d’acollida, sovint viuen amb famílies a l’aire lliure, en espais dedicats a la cuina o en condicions severes d’amuntegament, amb el risc que això representa per a la salut dels menors (major prevalença de pneumònia i desnutrició) i la seguretat de les dones i les nenes (major risc d’agressió, especialment quan comparteixen espais amb homes de diferents nuclis familiars). Aquí, de les 14 àrees de salut, 4 àrees de salut van ser pràcticament desallotjades de les seves poblacions per ubicar-se en altres llocs, on les condicions de seguretat, habitabilitat i higiene no garanteixen la protecció i la salut de les persones desplaçades.

És per aquesta raó que els principals reptes estan relacionats amb la creixent inseguretat alimentària i l’accés limitat als serveis bàsics (aigua, sanejament, serveis educatius, atenció primària de salut, habitatge, etc.). A més, en aquesta vulnerabilitat, el que fa que els desplaçats i la població d’acollida siguin vulnerables en termes de salut és la manca de serveis bàsics, en particular serveis d’atenció primària de salut, que inclouen l’atenció de salut materna, salut sexual i reproductiva i planificació familiar.

Vulnerabilitat en funció de l’edat: A la zona de Kamago, els nins i nines menors de cinc anys estan més exposats al desplaçament i causa que els seus pares han de pensar primer en la supervivència diària que en la salut de la família. Nines i nins dormen en condicions inhumanes i això condueix a la desnutrició. Pel que fa als nins menors de cinc anys, la primera causa de mort està relacionada amb complicacions neonatals, la segona amb infeccions respiratòries i la tercera amb infeccions intestinals, les violacions, els drets i llibertats fonamentals de les nines s’observen dràsticament vulnerats, alguns exemples com l’abandonament escolar i desnutrició, matrimoni precoç i forçat, el treball domèstic en condicions de semi-esclavitud, sexe transaccional, etc. són elements subjacents a les altes taxes d’embaràs.

La vulnerabilitat del sistema de salut local fa que el dèficit de salut, la manca d’oferta i la saturació dels serveis existents, els establiments de salut pateixen d’una manca important d’infraestructura, equipament, entrades i personal, el que compromet la disponibilitat i qualitat dels serveis prestats en el marc del paquet mínim d’activitats que garanteix la cobertura d’APS en l’àrea d’intervenció. La intervenció realitzada va tenir com a objectiu contribuir a millorar la disponibilitat i els serveis gratuïts d’atenció primària de salut (APS) en l’àrea d’intervenció, garantint la provisió de el paquet mínim d’activitats (PMA) que inclou Serveis curatius, preventius i promocionals oferts a estructures d’atenció de salut de primer nivell en les àrees de salut d’intervenció, alineats amb l’estratègia de desenvolupament de salut establerta pel PNDS 2016-2020 i d’acord amb la priorització de necessitats realitzada per agències de coordinació humanitària a l’àrea.

En aquest informe final es plasma el progrés total de les activitats desenvolupades com la planificació i execució durant el projecte en el context de la pandèmia de COVID 19 i l’epidèmia d’ebola, patologies que s’empelten en la inseguretat diària de la població del territori de Beni i, en particular, de la zona de salut de Kamango, regió sense litoral en relació amb el país veí Uganda, d’on obté els subministraments bàsics per a la seva supervivència.

Les activitats executades van ser les següents:

A.1. Proveïment de les estructures de salut en medicaments essencials genèrics i subministraments per a la prevenció i protecció enfront de l’ebola

 A.2. Proveïment de medicaments específics en SSR (Salut Sexual Reproductiva)

 A.3. Distribució de Kits de suport nutricional en les 2 estructures de salut, Kikura i Njiapanda

 A.4. Activitats de sensibilització comunitària en salut

 

La població meta assolida total va ser de 4472 (3,436 dones i 1036 homes) superant efectivament la població estimada que era de 2.500 persones (1.580 dones i 920 homes).

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)