FINALITZACIÓ DEL PROJECTE MEDICAMENTS QUE CUREN DEL CURS 2022-2023

El projecte ha desenvolupat les capacitats de set centres educatius d’educació secundària de Mallorca i Menorca per promoure processos de transformació social i mobilització en favor del dret a la salut. Per això, ens hem centrat amb el treball amb alumnat i professorat, però desenvolupant activitats que transcendeixen cap a tota la comunitat educativa i l’entorn social, relacional i territorial de l’alumnat. Hem realitzat tallers orientats a 3r d’E.S.O que s’han fonamentat en una metodologia experiencial i lúdica (jocs de rol, projectes d’aula, contacte amb entitats socials…) en matèria de salut global, ODS, donacions apropiades de medicaments i productes sanitaris i ús racional . El professorat ha treballat de forma presencial i telemàtica, en matèria de continguts teòrics i en metodologia, proveint recursos didàctics que han afavorit la incorporació de les activitats als currículums educatius un cop finalitzat el projecte. S’han desenvolupat campanyes de comunicació amb productes de sensibilització dissenyats per les persones participants divulgats als centres d’educació secundària de Balears, a través de xarxes socials pròpies i dels centres i entitats participants, així com col·legis professionals i altres institucions involucrades en matèria de salut i medicaments en el context balear.

Quin ha estat l’objectiu general del projecte?

Conformar una ciutadania balear (titulars de drets) sensibilitzada i compromesa amb els ODS i el Dret Universal a la Salut, afavorint les Bones Pràctiques d’Ús i Donacions de medicaments i productes sanitaris (titulars de responsabilitats) des d’un enfocament basat en Drets Humans, gènere i sostenibilitat mediambiental, en un context de post-pandèmia per COVID-19. S’han realitzat totes les activitats destinades a la sensibilització de set centres educatius d’educació secundària de Balears. Totes les activitats realitzades han estat enfocades als alumnes i les alumnes de 3r d’ESO, aconseguint arribar a 600 alumnes d’IES Son Rullan, Col·legi Sant Josep Obrer, IES Emili Darder, IES Marratxí, IES JM Guàrdia (Menorca), IES Joan Alcover i Col·legi Nostre Senyora de la Consolació. Realitzada la formació al personal docent dels set centres educatius i s’ha arribat a tota la comunitat educativa així com als familiars i amics dels alumnes.

Quins i quants són els beneficiaris del projecte?

Hem aconseguit arribar a 600 alumnes dels 150 previstos inicialment així com s’ha quadruplicat el nombre de professors/es involucrats. S’han desenvolupat campanyes de sensibilització sobre les donacions de medicaments i sobre el reciclatge dels medicaments no només al centre educatiu sinó a les cases dels alumnes.

  SO RULLAN SJ OBRERO E. DARDER MARRATXÍ JM GUÀRDIA J. ALCOVER N.S CON TOTAL
PROFESSORS 3 30       4 2 39
PROFESSORES 1 12 1 3 3 5 2 27
ALUMNES 13 112 17 68 15 36 41 302
ALUMNAS 17 93 12 69 21 51 39 302
TOTAL 34 247 30 140 39 96 84 670

 

Igualment s’han realitzat totes les activitats a IES Joan Alcover, IES Emili Darder, IES Emili Darder, IES Marratxí, IES JM Guàrdia, Ntra. Sra. Consolació (Alaró).

Quin ha estat l’impacte aconseguit amb el projecte?

S’han realitzat diferents conferències als professors i professors i alumnes de 3er ESO donant-los tota la informació necessària sobre els medicaments, la seva utilització, la seva destrucció medi ambiental correcta, fomentant l’ús racional dels medicaments així com la seva eliminació a punts SIGRE ( taller de reciclatge de medicaments). Totes aquestes conferències s’han realitzat a set IES on el nombre de professors/es i alumnes era semblant.

També es va posar èmfasi en les donacions correctes de medicaments, que en cap cas pot ser de medicaments recollits a les farmacioles casolanes ni comprats a les farmàcies. Se’ls ha lliurat la normativa de l’OMS sobre donacions correctes de medicaments.

S’ha aconseguit que tota la comunitat educativa sigui conscient dels diferents preus dels medicaments (genèrics i patentats) i de les dificultats que tenen els països en vies de desenvolupament per poder tractar les malalties endèmiques a preus raonables.

En el joc de rol, tots els alumnes van arribar a la conclusió després de les diferents negociacions que més de 1/3 de la població mundial no tenen accés als medicaments essencials.

Com a programa basat en APS s’han integrat totes les assignatures troncals i optatives al projecte.

Matemàtiques: s’han realitzat estudis estadístics dels percentatges de medicaments caducats així com un estudi dels principals principis actius a països desenvolupats en comparació dels medicaments necessaris a països en vies de desenvolupament.

Geografia i Història: s’han fet estudis de les piràmides poblacionals de països desenvolupats en relació amb els que estan en vies de desenvolupament, justificant les migracions com a forma de compensar piràmides clarament invertides.

Anglès: s’han proporcionat vídeos en anglès per fer comentaris de text sobre l’Índia (farmàcia dels pobres).

Física/Biologia/Química: s’han realitzat estudis sobre l’absorció diferent dels medicaments en funció de si són comprimits, càpsules, injectables així com les composicions dels principis actius i excipients.

Tecnologia: s’han realitzat diferents difusions dels projectes virtuals, a través de pòsters, instagram, tic toc etc.

Les dues activitats que han tingut més acceptació han estat:

Taller de reciclatge de Medicaments, gràcies a la col·laboració de pares/mares/tutors s’ha pogut fer una classificació de les farmacioles casolanes, i mitjançant l’elaboració d’una taula Excel s’han pogut obtenir diferents dades com:

  • % de medicaments caducats
  • Llistat de medicaments pel principi actiu.
  • Principals malalties d’un país desenvolupat i es comparava amb les d’un país en vies de desenvolupament.

 

Taller de rol d’accés als medicaments: s’han fet 7 tallers de rol d’accés als medicaments, un per classe. Al taller hi havia quatre rols diferenciats:

OMC (Organització Mundial de Comerç). El seu objectiu principal és el de la defensa de les patents per part dels laboratoris farmacèutics. Tots els països de l’ONU estan obligats a complir els acords.

Laboratori Farmacèutic: que produïa dos medicaments patentats per a la malària i la sida. El principal objectiu és de produir medicaments per guarir malalties i d’obtenir-ne el màxim benefici.

País a Vies de Desenvolupament (Senegal).

ONG. Intenta fer projectes sanitaris aportant els medicaments que el país és incapaç de subministrar gratuïtament a la població. Labor de denúncia.

Les conclusions principals que s’han obtingut han estat:

  • Pràcticament un terç de la població no té accés als medicaments essencials per tractar malalties endèmiques.
  • Els laboratoris es preocupen d’investigar en malalties de països desenvolupats (obesitat, hipertensió, glucèmia, etc) i no pel que s’anomenen malalties oblidades (malària, sida, dengue, tuberculosi, chagas, etc.) ja que no en tenen un suficient poder adquisitiu per pagar el preu.
  • Hi ha un alt grau d’explotació laboral causat per les grans multinacionals que estan deslocalitzades a països en vies de desenvolupament, i les matèries primeres es porten a un preu molt baix i pagant salaris molt baixos.
  • Que la principal acció que poden fer les ONG és la de la denúncia als països per no complir les seves obligacions i als laboratoris per no abaixar els preus de medicaments per a malalties oblidades.
  • Que hi ha un alt nivell de corrupció administrativa que fa que els països inverteixin en altres partides que no són les necessàries com ara la sanitat i l’educació.
  • Que els preus dels medicaments patentats en relació amb els genèrics és 4 vegades superior i que les persones tenen unes rendes que els impedeixen comprar-los.
  • Que la negociació dels nins i nines obtenen resultats esperançadors en relació a la realitat, pel fet que encara que duguin a terme els seus rols intenten que la major part de la població tingui un accés als medicaments essencials i no es morin pel simple fet de no tenir tractament per a una malaltia.
Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)