DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE MEDICAMENTS QUE CUREN A L’IES JOAN ALCOVER

El passat mes d’abril i la primera setmana de maig es va dur a terme el programa Medicaments que curen a l’IES Joan Alcover.

El projecte pretén desenvolupar les capacitats de tres centres educatius d’educació secundària de Mallorca i Menorca per promoure processos de transformació social i mobilització en favor de el dret a la salut. Per a això, es centra en el treball amb alumnat i professorat, però desenvolupa activitats que transcendeixen cap a tota la comunitat educativa i l’entorn social, relacional i territorial de l’alumnat.

Es facilitaran tallers orientats a 3r d’ESO que es fonamenten en una metodologia experiencial i lúdica (jocs de rol, projectes d’aula, contacte amb entitats socials …) en matèria de salut global, ODS, donacions apropiades de medicaments i productes sanitaris i ús racional . Amb el professorat es treballarà de manera presencial i telemàtica, en matèria de continguts teòrics i en metodologia, proveint recursos didàctics que afavoriran la incorporació de les activitats als currículums educatius un cop finalitzat el projecte.

Es desenvoluparà una campanya de comunicació amb productes de sensibilització dissenyats per les persones participants que es divulgarà per mitjà de centres d’educació secundària de les Balears, a través de xarxes socials pròpies i dels centres i entitats participants, així com col·legis professionals i altres institucions involucrades en matèria de salut i medicaments en el context balear.

Primera FASE

Es realitza un presentació amb un PowerPoint via MEET a tots els alumnes de 3r d’ESO de l’IES Joan Alcover.

Els principals temes tractats són: la salut, el valor del medicament, els medicaments essencials, medicaments patentats ,medicaments genèrics, SIGRE, desigualtats d’accés als medicaments entre els països enriquits o empobrits, l’ús racional de medicaments i donacions correctes de medicaments dins de projectes de cooperació sanitària, ajuda humanitària o d’emergències.

 

Curs 3er ESO B 3er ESO A 3er ESO C
Data 5/05/2021 22/04/2021 22/04/2021
Alumnes a l’IES 16 12 16
Alumes a casa 9 13 9

Segona FASE

Els alumnes que estan a l’IES duran a terme l’activitat de joc de rol i els que estan a casa desenvoluparan quatre casos pràctics sobre donacions de medicaments, reciclatge de medicaments, acció humanitària i d’emergències.

 

Curs 3er ESO B 3er ESO C 3er ESO A
Data 10/05/2021 05/05/2021 07/05/2021
Alumnes a l’IES 9 9 13
Alumes a casa 16 16 12

 

Idees bàsiques per al joc de rol

 Els jocs de rol es basen en la simulació o representació d’una escena o situació imaginària (pot basar-se en un escenari o situació real o de fantasia) on cal interpretar un paper d’un personatge aliè a tu mateix.  En cap dels dos jocs existeix un guió tancat, sinó més aviat obert i flexible en què cada personatge actua en funció dels interessos i desitjos del personatge a qui representa. A més, Apotecaris Solidaris ha d’actuar de director de joc, moderador o narrador per tal de poder conduir la història que cal explicar.

El joc de rol proposat als alumnes de 3er d’ESO es basa en la següent temàtica: la propietat intel·lectual, les patents, l’accés als medicaments i la dificultat dels països subdesenvolupats en aconseguir que la salut sigui universal i gratuïta per a tots els seus habitants.

Els països en vies de desenvolupament tenen una situació molt precària a nivell de salut pública i compten amb escassos recursos per a poder fer front al problema. L’accés als medicaments és una de les dificultats mes greus a les quals s’enfronten.

Els medicaments costen molt cars ja que, al marge del preu que aconsegueixen pels mecanismes particulars del seu mercat, molts d’ells estan patentats per laboratoris farmacèutics instal·lats en països més desenvolupats.

Les empreses farmacèutiques patenten els medicaments per un període aproximat de 20 anys. Durant aquest període de temps poden fixar el seu preu lliurement, ja que no existeix competència i són posats en el mercat amb una determinada marca.

Existeixen medicaments genèrics (medicaments sense marca) que són molt més econòmics i poden ser una alternativa perquè aquests països comprin els medicaments a un preu més accessible. Normatives internacionals sobre els drets de propietat i el comerç internacional de medicaments poden dificultar aquesta solució.

Les empreses farmacèutiques justifiquen les patents i els alts preus dient que els beneficis que obtenen es destinen a investigar nous medicaments. La realitat és que no se sap que part dels guanys es dediquen a la recerca o com es comptabilitzen aquests costos, ja que aquesta informació no és transparent D’altra banda, la recerca sobre malalties oblidades que afectin només països empobrits pot ser molt escassa a causa de la dificultat d’obtenir rendiments amb la seva producció i comercialització.

Cada Grup es compondrà de 2 a 4 alumnes. Es plantegen els següents actors participants:

Actor 1: Senegal, país en vies de desenvolupament (PVD).

Actor 2: Organització No Governamental cooperant en salut i medicaments amb els països empobrits (ONGd).

Actor 3: Laboratori Farmacèutic (LF).

Actor 4: Organització Mundial del Comerç (OMC).

Continguts i Desenvolupament de la sessió.

Reflexió inicial prèvia i reconeixement de l’entorn (taules de negociació i dels diferents actors). Assegurar la correcta organització de les converses de la Primera Ronda de Negociació. (20’)

Ronda de negociacions – Debat (20’).

Tancament i explicació dels resultats (20’) (5’ per grup per explicar)

 Tercera FASE

 Amb la informació que han rebut els alumnes desenvoluparan un projecte d’ajuda humanitària a un país en vies de desenvolupament. Una vegada desenvolupat el formulari del projecte l’IES es compromet a fer una presentació del projecte amb format vídeo, APP, web o qualsevol altra mitjà tecnològic.

Finalment es durà a terme una campanya de recollida de fons per dur a terme aquest projecte virtual que finalitzarà amb l’execució del mateix.

La temàtica proposada per l’elaboració del projecte és: tractament de la malària infantil i el país on s’executarà el projecte serà Camerun.

 

Cap comentari

En aquest moment el formulari de comentaris està tancat.

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)