PROJECTE D’EMERGÈNCIES PER ENFORTIR LA CAPACITAT DE RESPOSTA HUMANITÀRIA LOCAL I ATENDRE LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE GÈNERE DE LA POBLACIÓ REFUGIADA A L ‘ASSENTAMENT D’EASTLIEGH NORD

Sobre el projecte

PROJECTE D’EMERGÈNCIES PER ENFORTIR LA CAPACITAT DE RESPOSTA HUMANITÀRIA LOCAL I ATENDRE LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE GÈNERE DE LA POBLACIÓ REFUGIADA A L ‘ASSENTAMENT D’EASTLIEGH NORD

La banya d’Àfrica pateix una complexa crisi humanitària de naturalesa diversa: violència, guerres, conflictes, inseguretat alimentària, sequeres, inundacions… etc., que han anat afectant greument a diversos països (Etiòpia, Somàlia, Kenya, Sudan i els grans llacs dels països). En aquesta situació, les principals estratègies de subsistència de la població afectada tenen a veure en trobar zones on poder habitar, buscant noves oportunitats de desenvolupament als països veïns i facilitar l’accés a l’ajuda humanitària.

Les principals causes que configuren el context humanitari de Kenya com a situació de crisi humanitària tenen a veure amb els següents elements:

 • deteriorament de la situació de Kenya davant la fam persistent i la inseguretat alimentària a la regió com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic.
 • la configuració del país com a principal país receptor de la població obligada a moure’s per tota la regió davant la inseguretat, la inestabilitat i la violència que persisteix en els països veïns i el recent esclat de la malaltia de l’EBOLA a la República Democràtica del Congo (RDC)
 • la gestió inadequada i deficitària dels fluxos de població dels refugiats i la demanda d’asil per part del Govern de Kenya i la falta de suport internacional.

Resum del projecte:

El projecte presentat forma part d’una estratègia d’intervenció més àmplia a Kenya que pretén articular una resposta humanitària adaptada a les necessitats específiques dels grups de refugiats més afectats  (dones i nens menors de 5 anys) que s’enfronten a majors obstacles per a l’exercici del seu dret a la salut. Així que aquest projecte s’articula al voltant de dos eixos d’intervenció que pretenen:

 • ampliar la cobertura i millorar els serveis operatius oferts pel sistema públic de salut a Nairobi i
 • reforçar els recursos disponibles per a la restitució dels drets de les dones.

Perfil epidemiològic i sistema sanitari de la zona:

Entre les principals causes de mortalitat a la zona hi ha la incidència de VIH-SIDA, complicacions relacionades amb la salut Perinatal, la malària, infeccions diofàgiques i respiratòries que afecten de manera desigual als grups les dones menors de 5 anys i als malalts crònics. Això posa de manifest la persistència de les altes taxes de mortalitat materna i mortalitat infantil. És convenient que les principals causes de mortalitat estiguin estretament lligades només a la dificultat d’accedir als serveis sanitaris adequats en termes l’assequibilitat, l’accessibilitat i la qualitat, però també al deteriorament progressiu de les condicions la degradació del medi ambient i l’accés al dèficit de subministraments d’electricitat, d’aigua i

de sanejament principalment.

El nombre de PVVS (persones que viuen amb VIH) ha augmentat un 8% des de l’any 2012 i se situa en un 5,4 % entre la població adulta, la qual cosa suposa que més de 1.600.000 persones viuen amb el virus de la sida a Kenya. La incidència es dispara en els assentaments de Nairobi, on es troba la nostra intervenció que arriba fins al 14%.

En relació amb la malària i encara que no sigui un àmbit endèmic, la probabilitat de contraure la malaltia en els assentaments informals de la ciutat és molt més gran.

D’altra banda, i malgrat que Kenya es posicionés com un dels països africans que més ha avançat en la reducció de la mortalitat infantil, amb una reducció de la mortalitat infantil de mes de 7 punts percentuals per any des de l’any 2005, s’han trobat xifres macro a nivell nacional que han fet veure les grans disparitats en funció del lloc de residència.

S’ha constatat que la mortalitat infantil es redueix fins a un 50% garantint l’accés de les mares als serveis prenatals i assistència al part i millorant les pràctiques de lactància.

La taxa de mortalitat materna  registrada a la zona és lleugerament inferior a la mitjana nacional de 458 morts per 100.000 naixements, des de 510 per 100.000 del país. Malgrat això, hi ha disparitats significatives entre regions ,especialment on proliferen els assentaments informals, on les taxes arriben fins als 706 morts per 100.000 naixements.

A més, la intervenció s’alinea amb l’Estratègia de cooperació establerta per Kenya per al cicle de 2014-2019 amb les següents prioritats estratègiques:

 • Prioritat 1: reduir la incidència de Malalties Transmissibles, amb èmfasi en el VIH, la tuberculosi i la malària, entre d’altres mitjançant la implementació de la prevenció, accés a estratègies de tractament, eliminació i erradicació
 •  Prioritat estratègica 2: aturar, estabilitzar i revertir la creixent incidència de malalties no transmissibles i la càrrega de malaltia associada a lesions derivades de la violència a través d’una política basada en l’evidència i el seguiment.
 •  Prioritat estratègica 3: millorar les condicions sanitàries promovent l’adopció d’estils de vida saludables en un entorn que promou la reducció dels factors de risc associats a la proliferació de vectors i la propagació de malalties infeccioses, incidint en la millora de la qualitat de la salut i l’increment de l’esperança vida.
 •  Prioritat estratègica 5: millorar la capacitat de resposta del sistema sanitari en front de desastres i crisis sanitàries relacionades amb l’aparició i propagació de brots de malalties infeccioses mitjançant l’adopció de preparació, vigilància i prevenció.

 

Persones beneficiàries del projecte

 •  Almenys 2.250 persones accediran als serveis de l’atenció primària sanitària complet i a programes de SSR (Salut Sexual Reproductiva) integral al Centre de Salut Eastliegh, en condicions de qualitat, disponibilitat, accessibilitat i pertinença.
 • Almenys 1.800 persones (1008 dones i 720 homes) rellevants per a la presa de decisions sanitàries relacionades amb la promoció de la DSR, l’ús de SSR i serveis de salut materna i prevenció de la malaltia.
 • Almenys 120 dones que han sobreviscut de VS (Violència Sexual) i/ o VBG (Violència Basada en el Gènere) participaran en la recuperació psicosocial i assessorament jurídic.

 

 • Els medicaments i subministres sanitaris s’adquiriran al mercat local (centrals de compres oficials), en coordinació amb la delegació de salut de la comarca, que validarà i assegurarà la distribució de la qualitat de les compres a distribuir. A partir d’aquí, es coordinarà amb les estructures de salut amb les dates de lliurament acordades, essent la contrapart local la que es responsabilitzarà de la seva supervisió i del seu registre documental. Totes les compres (kits de Medicina essencial, equips) s’integraran en l’estoc i inventari del centre de salut d’Eastliegh.  Aquesta estratègia suposa un element dinamitzador de l’economia local i genera un efecte d’arrossegament significatiu, reduint la petjada ecològica associada a les adquisicions de l’exterior.

 

Resultats del projecte:

Resultat esperat 1: cobertura ampliada en SSR (Salut Sexual Reproductiva) i salut materna i infantil en assentaments informals de refugiats a Eastliegh nord, Nairobi, integrant enfocament de gènere i rellevància cultural.

Per això s’han dut a terme fonamentalment dues activitats:

 • Enfortir i subministrar del material necessari per al laboratori i de medicaments essencials i específics el Dispensari del centre de salut l’Eastlieghper
 • Atenció sanitària adaptada a les dones refugiades i amb edat fèrtil, dones embarassades i VBG (Violència Basada en Gènere) en el centre sanitari Eastlieghper al tractament de les condicions predominants i vinculades a la salut materna i infantil i la SSR (Salut Sexual Reproductiva).

Resultat esperat 2: dones i nins que han estat supervivents de la violència sexual als camps de Nairobi veuen ampliades les seves oportunitats per a la reintegració comunitària completa i la restitució dels seus drets violats:

 • Articulació de grups de teràpia i suport psicològic per a dones supervivents de VS (Violència Sexual) i VBG (Violència Basada en Gènere)
 • Assessorament jurídic i acompanyament jurídic a dones supervivents de violència sexual i violència de gènere.
 • Articulació d’una campanya d’incidència sociopolítica entre la població i les autoritats locals i comunitàries per a la promoció de la DSR (Drets Sexuals Reproductius) de dones i nenes refugiats sota IHL (Lleis Internacionals Humanitàries) i DIDH (Dret Internacionals dels Drets Humans).
Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)