PROJECTE D’EMERGÈNCIES PER GARANTIR ELS SERVEIS DE SALUT DE LA POBLACIÓ AFECTADA PER L’ACTIVITAT BÈL·LICA I L’EPIDÈMIA D’EBOLA A LA R.D. DEL CONGO

Sobre el projecte

PROJECTE D’EMERGÈNCIES PER GARANTIR ELS SERVEIS DE SALUT DE LA POBLACIÓ AFECTADA PER L’ACTIVITAT BÈL·LICA I L’EPIDÈMIA D’EBOLA A LA R.D. DEL CONGO

Apotecaris Solidaris realitza el Projecte d’Emergències al Congo per garantir els serveis sanitaris gratuïts de la població afectada per l’augment de l’activitat armada i per l’epidèmia d’Ebola. El projecte ha estat aprovat i finançat pel Fons Mallorquí de Cooperació amb un import de 50.000 Euros. El projecte es localitza en dues àrees de salut de la regió de Kamango, Territori de Beni, província de Kivu Nord.

La zona d’intervenció és fronterera amb Uganda, cosa que fa imprescindible el reforç dels sistemes de salut locals per assegurar no només l’accés als serveis de salut primaris entre la població desplaçada i d’acollida, sinó també per reforçar el seguiment de l’estat epidemiològic i evitar la propagació del virus de l’Ebola.

Aquest projecte pretén donar una resposta d’urgència a la població desplaçada a la regió de Kamango, RDC.

És els últims mesos s’ha incrementat l’activitat de grups armats a la zona, fet que ha generat una mobilització poblacional massiva a la regió de persones intentant fugir de la violència. La distribució de les persones desplaçades està sent molt irregular i diverses de zones de salut han vist desbordada la seva capacitat d’acollida i d’atenció, essent incapaços de cobrir les necessitats més bàsiques.

La major part de les famílies han estat acollides en espais comunitaris, però presenten dificultats d’accés a atenció i subministraments mèdics, aigua i sanejament, així com accés a centres educatius per als menors d’edat.

Hem d’afegir la situació de risc de malalties a causa de l’amuntegament de les famílies i el risc que comporta pel que fa a malalties derivades de la manca d’higiene i les limitacions d’utilització de sanejament.

A més, es tracta d’una zona de risc pel que fa al virus de l’Ebola, de forma que les necessitats de prevenció en la població es multipliquen, i és necessari un gran control i recursos per prevenir un contagi massiu.

Aquest projecte pretén reforçar la capacitat de dues àrees de salut de la zona per atendre la població desplaçada proveint medicaments i material mèdic, materials de prevenció d’Ebola i altres malalties contagioses i reforçant el paper de la prevenció mitjançant informació i sensibilitzacions comunitàries.

Es tracta d’un projecte d’intervenció en emergències amb una durada de 3 mesos i acció immediata en la població diana. No obstant això, aspira també a tenir efectes a curt, mitjà i llarg termini, dins de les característiques de la intervenció, a causa de l’enfocament de treball comunitari, reforç de xarxes de prevenció i d’informació i sensibilització.

Tant la detecció de necessitats i disseny del projecte, co m la implementació de les activitats es duran a terme en terreny amb el soci local present a la regió i amb gran experiència d’intervenció en projectes sanitaris i de treball comunitari.

Les activitats a realitzar seran:

A.1. Proveïment de les estructures de salut en medicaments essencials genèrics i subministraments per a la prevenció i protecció enfront de l’Ebola.

A.2. Proveïment de medicaments específics en SSR (salut sexual i reproductiva).

A.3. Distribució de Kits de suport nutricional a les dues estructures de salut.

A.4. Activitats de sensibilitzaci ó comunitària en salut.

Category
Emergències

FES-TE SOCI

Nom i llinatges
Adreça
Població
C.P
Data de Naixament
DNI
Telèfon
E-mail

QUOTA SOCI

Import quota total (anual)
Forma de pagament

DOMICILIACIÓ

Nom i llinatges del titular
Banc o caixa
Número de compta bancaria (IBAN)