Projectes de Cooperació

  Índex


Recolzament a les brigades mèdiques (Hondures)

Data: 01/01/11 

Parts Involucrades: Apotecaris Solidaris, Fundació MB i Ajuntament de Palma 

Àmbit Geogràfic: Hondures 

Descripció i Objectius:

La Fundació MB desenvolupa tasques de promoció de la salut a diferents comunitats, assegura la distribució gratuïta dels medicaments entre la gent més pobre i forma tècnics per a que eduquin en temes de salut pública, canviant aptituds i comportaments.

S’ha de tenir en compte que la població beneficiària té un baix nivell social, econòmic i intel•lectual i alts nivells d’exclusió i pobresa.

Els medicaments que Apotecaris Solidaris envià per dur a terme el projecte de cooperació foren: desparasitants per a nins i adults, vitamines, analgèsics, expectorants, antiulcerosos, antihipertensius, antifúngics, antiemètics, calci pediàtric, antianèmics, col•liris i una gran varietat d’antibiòtics i vasodilatadors cerebrals. Aquests medicaments foren distribuïts per la Brigada Médica a San Marcos de la Sierra Intibuca. Aquesta brigada compta amb dos odontòlegs i dos encarregats de la farmàcia.

Les principals malalties que es detecten són: infeccions per fongs, malalties cutànies i gastrointestinals. Les atencions odontològiques donaren com a resultat que hi havia un important nombre de persones amb problemes gingivals deguts a la manca d’hàbits de neteja i al desconeixement del raspall de dents i la pasta dentífrica. Hi ha una gran quantitat d’infeccions bucals que requereixen un tractament amb antibiòtics.

L’objectiu final que volen aconseguir amb aquesat projecte és atendre comunitats de 300 malalts diaris en medicina preventiva i odontològica, així com assegurar el seu tractament farmacèutic independentment dels recursos dels pacients.