Projectes de Cooperació

  Índex


Millora de la salut reproductiva al Quiché

Data: 01/01/11 

Parts Involucrades: Apotecaris Solidaris i Voluntaris de Mallorca 

Àmbit Geogràfic: Quiché (Guatemala) 

Descripció i Objectius:

Apotecaris Solidaris col•labora amb Voluntaris de Mallorca amb el projecte de millora de la salut reproductiva al Quiche. Voluntaris de Mallorca és una ONG que treballa a la zona des de fa molts anys i coneix la situació social i econòmica i els dèficits en matèria de salut que hi ha a aquesta regió.

El projecte és va desenvolupar gràcies a la secció de la dona d’ADIZ, que actua com a soci local i que va fer constar les preocupants dades de mortalitat materna i l’atenció al part i salut reproductiva a la zona. A Guatemala la mortalitat materna de la població indígena és tres vegades superior que la població no indígena. Cal esmentar que al Quiche el 88% de la població és indígena i que el 84% de la població viu en situació de pobresa, en contrast amb el 51% de la població no indígena que viu en aquestes condicions.

D’acord amb la informació de l’Àrea de Salut del Quiche, a l’any 2008 moriren 52 mares a tot el departament, totes elles dones indígenes i les principals causes foren hemorràgies (57%), infeccions (21%) i hipertensió associada amb l’embaràs (10%).

Aquestes dades ens fan pensar que al país hi ha marcades diferències en l’accés dels serveis de planificació familiar, salut matern neonatal i altres components de salut reproductiva. Les dones guatemalenques es veuen afectades de forma diferent d’acord amb la seva situació de pobresa, identitat ètnica, àrea de residència i nivell d’escolaritat.
Per poder fer una comparativa, al Quiche la mortalitat materna és de 171 morts per cada 100.000 nascuts vius i en canvi a Espanya és de 3-4 morts per cada 100.000 nascuts vius.

És per això que els punts bàsics que pretén el projecte millorar la salut reproductiva són:

1. Elaboració d’un estudi rigorós sobre l’actuació perinatal i ginecològica
2. Intervencions per reduir la mortalitat materna i perinatal.
3. Formació i Capacitació de comares.
4. Prevenció del càncer ginecològic.
5. Oferta de mètodes de planificació familiar.

Cal destacar que s’han posat en marxa els consultoris d’atenció prenatal i de salut reproductiva al centre de salut de Zacualpa i a la zona Reyna i els centres maternitat de Lacetillo-La Parroquia i la Tanya. Aquests centres són atesos per cooperants desplaçats i personal sanitari de la zona. Aquests són els centres de salut on s’han destinat els medicaments sol•licitats per Voluntaris de Mallorca.

Els medicaments enviats són: 4000 comprimits de amoxicilina 250mg, 1000 comprimits de ciprofloxacina 500 mg, 50 botelles de gentamicina col•liri, 50 envasos d’hidrocortisona pomada dèrmica, 1000 comprimits d’ibuprofè 200 mg, 2000 d’ibuprofè 400 mg, 2000 comprimits de paracetamol 200 mg, 3000 comprimits de paracetamol 400 mg, 15000 comprimits de sulfat de ferro i àcid fòl•lic i 10000 comprimits de sulfat de ferro.

Cal destacar la formació que s’ha realitzat de comares i formadores de salut als punts més dèbils que s’han detectat. Els cursos els ha impartit un ginecòleg i una comare.